شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) rah.ir و سایت خبری تحلیلی rahnews.com

مخاطب شناسی رادیو و بازنمودهای فرهنگی آن
وقتی می خواهیم یک کنش ارتباطی را توصیف کنیم سئوالاتی به ذهن خطور می کند: چه کسی؟ چه می گوید؟ از کدام دریچه؟ به چه کسی؟ با چه تاثیری؟ مطالعه در حوزه ارتباطات، گرایش به تمرکز بر یکی از این پرسش ها دارد. در سئوال اول موضوع بر سر ارتباط گر است، یعنی کسی که آغاز کننده و هدایت گر کنش ارتباطی است.
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری