متداول ترین و شناخته شده ترین رویکرد می باشد. هدف این طرح "به دست آوردن داده هایی متفاوت، اما مکمل در مورد یک مسئله می باشد. " هدف از به کار گیری این طرح ؛ کنار هم گذاشتن نقاط قوت و ضعف روش های کمی (حجم بزرگ نمونه، روندها، تعمیم) با روش های کیفی (حجم نمونه کوچک ،جزئیات،عمیق) است. از این طرح زمانی استفاده میشود که : پژوهشگر می خواهد به صورت مستقیم نتایج آماری کمی را با یافته های کیفی مقایسه یا مقابله نماید و یا با داده های کیفی کمی را بسط داده یا رواسازی نماید.
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۸ - ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 02
چهار نوع طرح اصلی روش های ترکیبی عبارتند از :

1 - طرح همسو سازی (مثلث سازی)
2 – طرح تو در تو (لانه کردن)
3 – طرح تبینی
4 – طرح اکتشافی

طرح همسو سازی :

متداول ترین و شناخته شده ترین رویکرد می باشد. هدف این طرح "به دست آوردن داده هایی متفاوت، اما مکمل در مورد یک مسئله می باشد. " هدف از به کار گیری این طرح ؛ کنار هم گذاشتن نقاط قوت و ضعف روش های کمی (حجم بزرگ نمونه، روندها، تعمیم) با روش های کیفی (حجم نمونه کوچک ،جزئیات،عمیق) است. از این طرح زمانی استفاده میشود که : پژوهشگر می خواهد به صورت مستقیم نتایج آماری کمی را با یافته های کیفی مقایسه یا مقابله نماید و یا با داده های کیفی کمی را بسط داده یا رواسازی نماید.
شیوه های طرح همسو سازی: یک طرح یک مرحله ای ، روشهای کمی و کیفی را همزمان و با وزن یکسان مورد استفاده قرار می دهند.تک مرحله ای بودن زمان انجام این طرح باعث شده که آن را "طرح مثلث سازی همزمان" بنامند.
این روش مستلزم اجرای همزمان است، اما جمع آوری و تحلیل داده های کیفی و کمی جداگانه می باشد. 

انواع طرح همسوسازی:

1 - مدل همگرا
2- مدل تبدیل داده ها
3 – مدل رواسازی داده های کمی
4 – مدل چند سطحی

دو مدل نخست : از نظر چگونگی ادغام داده (هنگام تفسیر یا تحلیل) با هم متفاوت اند، مدل سوم برای تقویت یافته های حاصل لز پیمایش و مدل چهارم برای بررسی سطوح مختلف تحلیل استفاده میشود.

مدل همگرا: 

مدل سنتی همسو سازی است. پژوهشگر به صورت جداگانه اقدام به جمع آوری و تحلیل داده های کمی و کیفی میکند و سپس نتایج متفاوت در جریان تفسیر باهم یکی می شوند. (هنگامی که می خواهند نتایج را مقایسه، معتبرسازی و یا تایید کنند و یا نتایج کمی را با یافته های کیفی حمایت کنند از این مدل بهره می گیرند. )

مدل تبدیل داده : 

مستلزم گرآوری و تحلیل مجزای داده های کیفی و کمی است. پس از تحلیل اولیه ، از شیوه هایی برای تبدیل یک داده به نوع دیگر داده استفاده میکند. (با کمی سازی یافته های کیفی و یا کیفی سازی نتایج کمی).این تبدیل باعث می شود که داده های در مرحله تحلیل با هم ترکیب شده و مقایسه ، مرتبط کردن و تحلیل آسانتر شود.

مدل رواسازی داده های کمی: 

زمانی استفاده می شود که می خواهند با آوردن چند سوال کیفی پاسخ باز ، یافته های کمی حاصل از پیمایش خود را رواسازی و بسط دهند.(در این مدل پژوهشگر هر دو نوع داده ها را بوسیله یک ابزار پیمایشی جمع آوری می کنند. از آنجایی که پرسش های کیفی به پیمایش کمی افزوده شده، اغلب این پرسش ها منجر به تولید مجموعه دقیق اطلاعات کیفی نمی شوند. با این حال نقل قول های جالبی را فراهم میکنن و برای رواسازی یافته های پیمایش کمی از آنها استفاده میشود.

طرح پژوهش چند سطحی : 

از روشهای متفاوتی (کمی و کیفی) برای بررسی سطوح مختلف درون یک سیستم استفاده می شود. نتایج حاصل از هر سطح در یک تفسیر کلی با هم ادغام می شود. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :