ررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که دسترسي یکسان تعداد زیادي از دانش اموزان به مطالب امکانات مجاز ) فیلم و آزمایشگاه( افزایش قابلیت هاي فراگیري ٬ توجه بیشتر به نیازهاي دانش آموزان ماندگار کردن آموخته هاي دانش آموزان و ایجاد ارتباط بین محتواي آموزشي و دانش آموزان ٬ ارایه راهکار در زمینه تولید علم و... از جمله تجارب کسب شده در راستای استفاده و به کار گیری فناوری چند رسانه ای ها بوده است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۴ - ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 February 03
مقدمه

محدودیتهاي فیزیکي ٬ عدم دسترسي یکسان دانش آموزان به معلمان ٬ کیفیت متفاوت آموزشدروس از سوي معلمان و... ٬ دست اندرکاران آموزشي را در سالهاي اخیر برآن داشت کهبراي یکسان سازي مهارتها و برابري آموزشي ٬ روش تولید مواد درسي براساس روشهايچندرسانه اي را مورد توجه قرار دهند توسعه و به کار گیری فناوری چند رسانه ای ضمن برقراري برابري آموزشي از طریق تسهیل امر تدریس ٬به افزایش و یکسان سازي مهارتهاي فني معلمان کمک مي کند و با ایجاد انگیزه در دانش آموزان ٬ افزایش کارایي دروني نظام آموزشي میسر مي شود.. و همچنین به افزایش و یکسان سازي مهارتهاي فني معلمان کمک مي کند و با ایجاد انگیز در دانش آموزان ٬و افزایش کارایي دروني نظام آموزشي مي شود.

 در واقع یکي ازاصول کلی بکارگیري فناوري در بخش آموزش و پرورش تولید مواد درسي براساس روشهاي چند رسانه اي و همچنین ایجاد یک شبکه غني از محتوا براي مخاطبان مختلف آموزش و پرورش میتواند امر آموزش ویادگیری را تسهیل ببخشد . . به عبارت دیگر این بخش از محتواي شبکه به تولید کتب الکترونیکي و ارایه کلیپ هاي صوتي و ویدئویي ٬ انیمیشن و ... مي پردازد که بر اساس مفاهیم کتب درسي به جهت تسهیل یاددهي یادگیري تدوین شده اند. ازسوي دیگر بهبود کیفي آموزش -
از طریق استفاده از نرم افزارهاي آموزشي و توسعه و به کار گیری فناوری ارتباطات و رسانه های آموزشی بستر ی برای بهتر اجرا شدن فرایند آموزش ویادگیری و توانمند سازی دانش آموزان برای استفاده از نرم افزار های آموزشی ٬ آماده سازی سامانه های مدیریت

آموزشی برای ایجاد مدار س هوشمند و مدارس مجازی در کشور همچنین ایجاد آموزشهای خلاق و پویا و تبدیل فعالیتهای با لقوه دانش آموزان به خلاقیتهای بالفعل و آشنایی نسل جدید با فناوریهای برتر به خصوص با حضور در شبکه جهانی اینترنت . همچنین افزایش سرعت یادگیري ٬ بهره گیري همزمان معلمان از رسانه هاي آموزشي به موازات ارایه محتواي درسي ٬پایداري آموزشي و بالابردن سط عملکرد تحصیلي در دانش اموزان ٬جذاب
کردن شیوه هاي تدریس است.

نقش چندرسانه ای در آموزش
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که دسترسي یکسان تعداد زیادي از دانش اموزان به مطالب امکانات مجاز ) فیلم و آزمایشگاه( افزایش قابلیت هاي فراگیري ٬ توجه بیشتر به نیازهاي دانش آموزان ماندگار کردن آموخته هاي دانش آموزان و ایجاد ارتباط بین محتواي آموزشي و دانش آموزان ٬ ارایه راهکار در زمینه تولید علم و... از جمله تجارب کسب شده در راستای استفاده و به کار گیری فناوری چند رسانه ای ها بوده است. واژه
های کلیدی: آموزش یادگیری ارتباط رسانه چند رسانه ای ها فناوری – – – – -

اطلاعات وسایل کمک آموزشی مقدمه
 افراد انسانی برای کسب قابلیت های لازم برای – زندگی در قرن بیست و یکم که مملو از فناوری های اطلاعاتی و رتباطی است باید علاوه بر یادگیری موضوعات نظری و تخصصی یعنی کسب سواد به عمومی و علمی به سواد اطلاعاتی و سواد فناوری نیز مجهز شوند. برای آنکه فناوری اطلاعات بتواند به بهترین وجه ایفای نقش کند نباید بطور مستقل و درخلاء مورد توجه قرار گیرد. بلکه باید در تمام گستره محیط آموزشی وجود داشته باشد. امروزه دانش آموزان برای کسب مهارتهای سط بالا و مجهز شدن به قابلیت های فنی و تخصصی در موضوعات مورد نیاز ازابزار چند رسانه ای استفاده مي کنند کاربرد فناوری نه تنها به تثبیت و تقویت مهارت های پایه محدود نمی شود. اطلاعات بلکه در گستره ای وسیع از فنون گوناگون یاد دهی و یادگیری چون کار و کارگاه و انجام پروژه های پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد یاد گیرنده ها برای یادگیری موضوعات خاص وکسب مهارت لازم از اینترنت بصورت انجام کارهای پژوهشی و برقراری ارتباط با دیگر عوامل و نیرو های انسانی متخصص بهره جویند . درحقیقت دانش پژوهان خود به دنبال اطلاعات ودانش نو هستند و به عنوان همکاری با معلمان خویش به گرد آوری اطلاعات لازم برای آموختن شرکت می کنند فناوری رسانه ها و فناوری اطلاعات بر الگوهای زندگی ٬ شیوه های کار روش هایپژوهشی و آموزش ٬ یادگیری و بسیاری از زمینه های دیگر زندگی انسانی تا ثیر می گذارند و دارای سودمند ی های بسیار است. 

یادگیری چیست :
 معلم ویا دست اندرکار امر آموزش باید جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تسهیل امر یادگیری اطلاعاتی را در رابطه با آموزش ویادگیری بداند تا اینکه با توجه به اطلاعات خود ادراین زمینه به این امر دست یابد که چه اهدافی را باید در نظر بگیرد ویا اینکه با توجه به اهداف تعیین شده روشهای مناسب آموزش کدامند واز چه وسایلی می تواند جهت رسیدن به اهداف خو د میتواند به کار گیرد. بنابراین در تعریف یادگیری می توان استناد به نظر دانشمندتعلیم وتربیت ))هیلگارد ((اشاره کرد )) یادگیری یعنی ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه یاد گیرنده ٬ مشروط براینکه این تغییربراثر اخذ تجربه رخ دهد.(( آموزش چیست؟ و همچنین در تعریف آموزش نیز آمده است : ))فعالیتهایی که به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده از جانب آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود((. این تعریف از آموزش بیشتر آموزش کلاس یا ارتباط رو در - - رودر آموزش را در نظر مجسم می کند در صورتی که درآموزشیدر تعریف ))براون ((


در نظر است کلیه فعالیتهای هدفمندی است که بای ایجاد یادگیری صورت می گیرد .این آموزش هم میتواند به صورت رو در روباشد ویا از راه دور ویا کنش متقابل از طریق رسانه ویا چند رسانه ای ها صورت بگیرد مهم این است که فعالیتها دارای هدف مشخصی  باشند وموجب تغییر رفتار فراگیر شوند .معلم می تواند برنامه ریزی کند کلیه جریان آموزش از طریق معلم ویا آموزش به همرا معلم و رسانه ها صورت بگیرد تا به هدف های آموزشی دست یابند . در امر یادگیری نیز با توجه به تعریفی که در بالا ارائه
گردیده است ٬ انسان در حال یاد گرفتن است . از لحظه تولد تادم مرگ ٬ مایاد می گیریم لبخند بزنیم ٬لباس بپوشیم ٬ راه برویم ٬ محبت کنیم ٬ بخوانیم و بنویسیم .ما براساس تجربه شخصی ٬ آزمایش و خطا ٬ گوش دادن ودیدن و لمس کردن یاد می گیریم . برای اینکه یادگیری صورت بپذیرد نقش ارتباط مطرح میشود . ارتباط چیست؟ ))فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده مشروط بر آنکه محتوای مورد انتقال از فرستنده به گیرنده منتقل شود و بالعکس. معلم یک رسانه است ود رکلاسهایی که به روش سنتی اداره می شوند معلم در نقش یک رسانه در کلاس از یکسری وسایل برای آموزش استفاده می کرد . ولی همیشه بخصوص در جریان تدریس و یادگیری مطالب مشکل آموزشی نمیتوان انتظار داشت که محتوای پیام به راحتی و به طور کامل از فرستنده به گیرنده منتقل شود بلکه یک رسانه ارتباطی میتواند در این مورد به کمک آموزش ویادگیری بیاید که این یاری کننده کسی یا چیزی نمی تواند باشد به جز رسانه ها. هر آموزش شامل محتوایی است که برای انتقال آن
به فراگیر باید از وسیله وابزاری که ))رسانه آموزشی نامیده می شود استفاده کند.

بنابراین وسایل کمک آموزشی با رسانه آموزشی تفاوت دارد . رسانه آموزشی به عوامل وسایل یا ابزاری گفته می شود که کل محتوای آموزشی را به فراگیر منتقل می کند در حالی که وسایل کمک آموزشی شامل اشیا وسایل وابزاری است که تنها در بخشی از آموزش از آنها استفاده می شود . آموزش بدو ن رسانه قابل تصور نیست ولی آموزش بدون وسایل کمک آموزشی را می توان تصور کرد برای اینکه از رسانه ها در امر یادگیر ی و آموزش استفاده کنیم نیاز به شناخت و آشنایی این رسانه ها لازم و ضروری به نظر می رسد .در این جا می خواهم بحث سواد رسانه ای را مطرح کنم. سواد رسانه ای عبارتنداز :یک نوع درک متکی بر مهارت استکه می توان براساس آن انواع رسانه ها را از یکدیگر تمیز داد . و انواع تولیدات رسانه ای را از یک دیگر تفکیک و شناسایی کرد . به نظر میرسد با توجه به حضور همه گیر رسانه و تاثیرات محتوای رسانه ای و نقش آنها در زندگی روزمره وبا در نظر گرفتن اینکه رسانه ها به فراگیران در ام یادگیری کمک میکند تا شرکت کنندگانی فعال و آزاد در فرایند آموزش ویادگیری باشند . دارا بود ن سواد رسانهای ضروری ومهم خواهد بود. بنابراین اصلی ترین هدف سواد رسانه ای این است که یک نوع استفاده مبتنی بر آگاهی و فایده مند از سپهر اطلاعاتی اطرافمان داشته باشیم . که این امر در آموزش و یادگیری جایگاه و ارز ش مخصو ص خود را دارد انواع رسانه های آموزشی : هریک از انواع ابزار ارتباط ٬ تولید ارائه ) متن صورت گرافیک( یک رسانه اند. رسانه های نوشتاری کتاب مجله روز نامه رسانه های دیداری ترسیمی انواع نمودارها چارت ها کاریکاتورها پوستر نقشه رسانه های شنیداری رسانه های دیداری نوشتاری تلویزیون اسلاید های ناطق می توان انواع رسانه هارا به دو نوع نور تاب و غیر نور تاب تقسیم کرد که عبارتند از :

رسانه های آموزشی غیر نور تاب 1 تابلو های گچی : از جنس تخته فیبر سیمان وگاهی مشمع و فراورد ه های صنعتی دیگر 2 تابلوهای پارچه ای:بر اساس اصل چسبندگی در دو سط پرز دار تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد 3 تابلو های مغناطیسی : براساس جذب فلزات به طرف آهن ربا تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد 4 تابلو های الکتریکی :ساختمان اینگونه تابلوها از چوب و فلزات ویا مواد مشابه دیگر استفاده کرد رسانه های نور تاب فیلماستریپ اسلاید اور هد او پک که بیشتر در سالهای گذشته از آنها در آموزش و یادگیری استفاده می شد. چند رسانه ای : تعریف چند رسانه ه ای: براي چند رسانه اي تعاریف متفاوتي ارائه شده است . برخي آن را این گونه تعریف كرده اند : هرگونه تلفیق متن گرافیک صدا انیمیشن و وید ئو که با کامپیوتر ویا سایر ابزار الکترو نیک منتقل می گردد. چند رسانه اي تلفیقي از دو یا چند شكل رسانه اي است كه برنامه آموزشي را عرضه مي كند . برخي تعامل را یك ویژگي مهم براي چند رسانه اي هاي آموزشي دانسته اند و آن را یك كیوسك اطلاعاتي متعامل دانسته اند . از چند رسانه ای ها برای به کارگیری نظریات آموزشی گو ناگون می توان استفاده کرد باتوجه به مطالبی که ذکر شد در
مورد چند رسانه های آموزش تعاریف متفاوتی ارائه شده است برخي آن را این واژه چندرسانه به گرد آوري انواع مختلفي ازتکنولوژي هاي « : گونه تعریف کرده اند دیداري وشنیداري با هدف ارتباط مي گردد انواع مختلف چندرسانه اي شامل.) بلک برن وقاضي 2005٬ (» متن ٬صوت ٬گرافیک ها ٬انیمیشن وانواع شبیه سازي مي باشند
هر ترکیبي از متن ٬گرافیک ٬صدا ٬انیمیشن وتصاویر ویدئویي که از طریق کامپیوتر یا «سایر تجهیزات الکترونیکي در اختیار کاربر قرار مي گیرد ٬چند رسانه اي نامیده مي
واژه چند رسانه اي به استفاده از چندین رسانه شامل « .) کي نژاد 1333٬ ص 25 (» شود.) هینیک ٬مولندا ٬راسل 1333٬ (» متن ٬گرافیک ٬صدا ٬تصاویر ثابت ویدئویي مي گردد.

مایر) 2001 ( كه یي از نظریه پردازان بزرگ در زمینه طراحي چندرسانه اي هاي آموزشي براساس نظریه شناختي یادگیري مي باشد در کتاب یادگیري چندرسانه اي خود ٬من چند رسانه ها را به مثابه ارائه مطالب با «: ابتدا چندرسانه ها را اینگونه تعریف مي کنداستفاده از کلمات وتصاویر تعریف مي کنم؛ منظور من از کلمات ٬ ارائه مطالب به شکل کلامي ولفظي نظیر متون چاپ شده ومتون گفتاري]مانند صداي گوینده در یک برنامهآموزشي چند رسانه اي[ مي باشد ومنظور من از تصاویر ارائه مطالب به شکل تصویري نظیرگرافیک هاي آماري شامل اشکال مختلف ٬نمودارها ٬عکس ها ونقشه ها و یا استفاده از وسپس به تعریف چندرسانه آموزشي » گرافیک هاي پویا شامل انیمیشن و ویدئو مي باشد یک پیام چند رسانه آموزشي عبارت است از ارتباط با استفاده از کلمات «: مي پردازد همچنین مایر دلیل منطقي ارائه چندرسانه اي را به » وتصاویري که منجر به اشاعه مي شود منطق ارائه چند رسانه اي مطالب ارائه مطالب در قالب - « : این صورت بیان مي دارد
کلمات وتصاویر در این است که کل ظرفیت شناختي انسان براي پردازش اطلاعات بکار در ارتباط با تاریخچه تولید چند رسانه ای در کلاس درس میتوان گفت که » گرفته شود.

مدتهاست که معلمان پروژه های چند رسانه ای را در کلاس درس گنجانده اند .واز ان جمله) بازیهای مدرسه ای ٬ روزنامه ها ی مدرسه و کتابهای سال همه نمونه هایی از پروژه های چند رسانه ای هستند که بدون استفاده از رایانه گسترش یافته اند ودر کلاسهای درس به کار رفته اند. زیرا پژوهشگران سالهای بسیاری است که تلاش می کنند تدریس را دلچسب کنند آنها همواره به دنبال پاسخی برای پر کردن خلا های یادگیری رفع مشکلات ناشی از نقص در فرایند های تدریس و یادگیری بوده اند . کار برد چند رسانه ای ها و نرم افزارهای آموزشی از جمله مهمترین پاسخها به این پرسش بوده است. عناصر سیستم های چند رسانه

ای: متن: در تکنولوژی چند رسانه ای ٬نوشتار می تواند با سایر رسانه ها ترکیب شده ومجموعه موفق ونیرومندی برای انتقال اطلاعات بوجود بیاورد در یک پروژه چند رسانه ای از متن برای عنوان ها ٬منوها ٬پیمایش وبیان محتویات پروژه استفاده می شود. صوت: چرا استفاده از صوت در ساخت محصولات چند رسانه ای اهمیت دارد؟ صوت در تکمیل اثر گذاری تصاویر ٬فیلم های ویدئویی وانیمیشن های کامپیوتری ٬روی بیننده ٬ ؛ نقش مهمی را ایفا می کند.تصویر پیام های بسیاری را به مخاطب منتقل می کند اما در این انتقال کمبود یک عنصر کاملاً مشخص وروشن است وآن عنصر صداست. در صورت صرف نظر کردن از صوت ٬آنچه که ارائه می شود مانند فیلم های صامت خواهد بود تصاویر گرا تصاویر گرافیکی به دو صورت تصاویر بیت نگاشتی و تصاویر شیء گراوجود « : فیکی دارند .تصاویر گرافیکی که شما در درس های خود استفاده می کنید تنها یک هدف را دنبالمی کند ارائه اطلاعات پیچیده ٬ به شیوه ای که فهمیدن و.... را تسهیل سازد.

انیمیشن
 در یک پروژه چند رسانه ای می توان کل پروژه یا بخش های مهمتر آن را به حرکت درآورد برای اینکه نمایش خلاصه ای از یک محصول چند رسانه ای بتواندارتباط متقابلی با کاربر برقرار سازد ٬ می توان کل پروژه را به صورت فیلم ساخته و به صورت تصویر متحرک نمایش داد انیمیشن می تواند صفحه رابط کاربر را به محیطی پویا وزنده تبدیل کند انتقال ها وپویانمایی ها ٬یکی از آسانترین راهها برای برای بالا بردن نشاط وشادی در جریان ارائه آموزش به شکل چند رسانه ای می باشد. ویدئو: با اجرای کلیپ های ویدئویی خوب ٬ می توان نمایش های زیبایی در پروژه چندرسانه ای ایجاد نمود؛ مسلما صوت وتصویر بیش از متن تأثیر گذار خواهد بود. پیش از بکارگیری ویدئو در پروژه چندرسانه ای بهتر است این وسیله وهزینه ها و محدودیتهای آن بررسی شود برای بکارگیری ویدئو درپروژه ٬ ابتدا باید بررسی شود که آیا نیاز به فیلمبرداری جدیدی است یا ویدئو کلیپ های از پیش آماده در دسترس می باشد. پژوهشگران سالهای بسیاری است که تلاش می کنند تدریس را دلچسب کنند آنها همواره به دنبال پاسخی برای پر کردن خلا های یادگیری ٬رفع مشکلات ناشی از نقص در فرایند های تدریس و یادگیری بوده اند . کاربرد چند رسانه ای ها و نرم افزار های آموزشی از جمله مهمترین پاسخهابه این پرسش است .

فناوری اطلاعات به عنوان یک چند رسانه ای مورد توجه در امر یادگیری نیز قرار گرفته اصطلاح فناوري اطلاعات براي توصیف فناوري هایي به كار مي رود كه ما را « . است
درضبط, ذخیره سازي, پردازش, بازیابي, انتقال و دریافت اطلاعات یاري مي كند. این اصطلاح فناوري, انتقال از طریق دورنگار, ارتباط از راه دور, تلفن, ماشین هاي بهان و هولمز, 1333 ( اینترنت هم به (». حساب, چاپ و حكاكي را نیز در بر مي گیرد عنوان یک چند رسانه ای مطرح است اینترنت, تمام شاخصه هاي یك رسانه را دارد.

اینترنت رسانه اي است كه به طور هم زمان به شمااطلاعات مي دهد و از شما اطلاعات مي گیرد. ) ارتباط یك , دو یا چند نفري با هم (ویژگي این رسانه آن است كه تمام كاركردهاي رسانه را دارد, یعني هم نوشتاري ) مثل كتاب و روزنامه (, هم )شنیداري ()مثل رادیو ( و هم دیداري مثل )تلویزیون ( است. . كتابهاي الكترونیكي چند رسانه اي  در این دسته از كتابهاي الكترونیكي یك رابطه چند رسانه اي و دو سویه میان كتاب و خواننده
برقرار مي شود. 

این دسته كاملاً با كتابهاي سنتي و چاپي متفاوت اند و امكانات كمكي براي جستجو و تحقیق در آنها در نظر گرفته شده است. وب نیز می تواند به عنوان یک چند
رسانه ای مطرح باشد زیرا: محیط وب ٬ این امكان را مي دهد تا به راحتي علاوه بر متن ٬صوت ٬ تصویر ٬ و ویدئو نیز در كتابهاي الكترونیكي گنجانده شود. در دنیاي چاپي فقط ي توان عكسهاي رنگي یا سیاه و سفید را به كتاب اضافه كرد و امكان استفاده از صوت ٬ نیمیشن ٬ و ویدئو به عنوان بخشي از كتاب و یا اطلاعات تكمیلي به منظور تفهیم هر چههتر مفاهیم وجود ندارد. چنین رویكردي امروزه ٬ به ویژه در برخي دایرة المعارفها ٬ و فرهنگهاي موجود در محیط وب دیده مي شود. تلفظ صحی كلمات ٬ استفاده از موسیقي ٬كلام ٬ انیمیشن ٬ و ویدئو براي تشری مفاهیم نوشتاري در كتابهاي الكترونیكي به ویژه كتابهاي كودكان از اهمیت بسزایي برخوردار است. محیط وب علاوه بر اینكه امكان افزودن اطلاعات چند رسانه اي را به قالبهاي مختلف مي دهد ٬ محدودیت اشغال فضاي زیاد از حافظه را در دیسك هاي فشرده ندارد. استفاده چند رسانه ای در آموزش به صورتهای زیر انجام می گیرد : ارائه با نمایش یادگیری مشارکتی یادگیری انفرادی ارائه با نمایش: در این شیوه معلم مي تواند از چندرسانه اي ها براي ارائه دیداري شنیداري مطالب كمك بگیرد. در این حالت چندرسانه اي ها شكل مدرن و نوین رسانه هاي دیداري شنیداري خواهند بود. یادگیري مشاركتي: هنگامي كه دانش آموزان به صورت گروهي كار مي كنند استفاده از چندرسانه اي ها روابط بین اعضاي گروه را تسهیل مي كند. یادگیري انفرادي: در این
صورت دانش آموزان مي توانند به صورت انفرادي و مستقل به یادگیري بپردازند. تعاملي كه بین كاربر و نرم افزار ایجاد مي شود و امكانات چندرسانه اي یادگیرنده را راهنمایي مي كند و یادگیري او را سبب مي شود. که هرکدام از شیوه های بالا با توجه به نوع موضوع درسی و یا وسایل مورد استفاده و شرایط فراگیر در حین آموزش و انجام فرایند یادگیری بستگی دارد . کلاسهای چند رسانه ای مجهز به یک دستگاه کامپیوتر و ویدئو پروژکتور ی باشد . این کلاسها کمک شایان توجهی به اساتید به منظور ارائه هرچه بهتر مفاهیم به فراگیران نموده و از طرف دیگر موجبات یادگیری بهتر و بیشترفراگیران را فراهم می سازد . چند رسانه اي ها ٬ آموزش و یادگیری
امروزه استفاده از چندرسانه اي ها براي آموزش انواع بازده هاي یادگیري رایج است . درمجموع ادبیات موجودنشان دهنده آن است كه چندرسانه اي ها باعث غني تر شدن محیط هاي یادگیري مي شوند در پژوهشي كه ادواردز و فریتز ) 1333 ( انجام داده اند بیان كرده اند كه ارائه درس از طریق چند رسانه های آموزشی بر یادگیری موثر استک یادگیری از طریق چند رسانه ای های آموزشی لذت بخش تر و جذاب تر است واز نظر آموزشی به بازده های متفاوتی چون یادگیری و کاربرد مفاهیم می انجامد. براي آموزش و یادگیری برنامه هاي چند رسانه اي مختلفي تهیه شده است این برنامه یك محیط یادگیري چند رسانه اي است كه براي یادگیري مفاهیم طراحي شده است . در زمینه علوم براي موضوعاتي چون طبیعت ٬ موجودات زنده و غیر زنده ٬ آلودگي محیط زیست وتاثیرات از بین رفتن
لایه اوزون ٬ زندگي گیاهان ٬ حیوانات در زیستگاه هاي مختلف ٬ چرخه آب ٬ الكتریسیته ٬دستگاه گوارش ٬ حواس انسان و ... چند رسانه اي هاي آموزشي ساخته شده و تاثیر آنها بر یادگیري دانش آموزان بررسي شده است . در یكي از این پژوهشها این نتیجه به دست آمد كه استفاده از این چند رسانه اي ها موجب افزایش انگیزه و ارتقا كیفي یادگیري دانش آموزان مي شود و باعث مي گردد شاگردان مفاهیم و موضوعات را خوب یاد بگیرند.

رسانه اي ها استفاده مي كنند و همچنین كساني كه بر این آموزش نظارت دارند بایستي با مهارت هاي چند رسانه اي یا سواد چند رسانه اي آشنایي كافي و لازم را داشته باشند.

مزایاي استفاده آموزشي از چندرسانه اي ها

چندرسانه اي ها به گسترش دانش در عصر اطلاعات كمك فراواني مي كنند . به همین خاطر بازار این نوع رسانه ها در جهان به سرعت در حال گسترش است . بهره گیري ازچندرسانه اي ها در موقعیت هاي آموزشي داراي مزایاي فراوان است که برخی از آنهاعبارتند از :

· استفاده از حواس چندگانه براي یادگیري
· تمرین بیشتر براي رسیدن به حد تسلط
· تسهیل مشاركت میان دانش آموزان
· كمك به دانش آموزان براي ایجاد ارتباط بین مفاهیم
تكرار درس براي كاربر در صورت تمایل وایجاد رابطه بادانش آموزان بادانش
· انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان
· برقراري تعامل و رابطه دوسویه با كاربر و علاقه به یک فعلیت یادگیری
نتیجه گیری

فراهم آوردن محیط یادگیري دوستانه و ایجاد روحیه پژوهش . از هر کتابچه و بروشور ویا کاتا لوگ چاپی جذابتر بوده و هزینه کمتری دارد. . سی دی های مولتی مدیا به
اندازه یک سایت محدودیت ندارد و می توان به راحتی تمام اطلاعات و تصاویر را کامل در آن شرح داد . نتیجه گیری : از استفاده و به کارگیری چند رسانه ای ها در امر آموزش ویادگیری بسیا ر مفید وبا کارایی بالا عمل کند .زیرا در استفاده ازچند رسانه ای ها دانش آموزان با قدرت مانورهای متفاوت و زیادی رو به رو ست که قدرت انتخاب او را بالا می برد در نرم افزارهاي چندرسانه اي که با توجه به اصول آموزشي طراحي شده ٬ به تفاوت هاي فردي توجه شده است ٬ بنابراین هر فرد با توجه به موقعیت خود و شرایطش به یادگیري مي پردازد و همین مساله سط یادگیری او را افزایش می دهد ٬ زیرا در آموزش ویادگیری مربی یا معلم باید به تفاوتهای فردی توجه کند که در چند رسانه ای ها توجه به این مقوله بسیار مورد توجه قرار گرفته است . یکی از اهداف آموزش ویادگیری بالا بردن سط توانایی های دانش آموزان که میتوان در استفاده از چند رسانه ای ها در یادگیری آنرا به خوبی حس کرد زیرا با وجود قدرت انتخاب درچند رسانه ای ها قابلیت ها وتوانایی های دانش اموزان بیشتر رشد می کند و نمایا ن می شود . دانش آموز در چند رسانه اي هاي آموزشي ٬ موقعیت هاي بیشتري براي آموختن دارد. 

راه حل هاي متنوع تر و بیشتري ارائه مي کند و پاسخهاي ارائه شده از کیفیت بالاتري برخوردار است. در اینجا دانش آموز به صورت خودکار قادر به تنظیم سرعت یادگیري ٬ تکرار مطلب یادگیري هماهنگ مطالب بادیگر مدارس است. بنابراین فراگیران مفاهیم درسی را به صورت معنی دار ی می آموزند و قدرت بیشتری در حل مسائل خواهند داشت. در مدارس چند رسانه ای )) به کار گیری و بومی فن آوری (( جهت گیری اصلی در این مدارس است ودر ایجاد مدارس هوشمند و مدارسی با کارایی بالا وبا هدف توانمندی فراگیران نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد.

و محور اصلی کار بر طرح درس وتا حدودی تکالیف خواهد بود . ونتیجه افزایش انگیزه و عمق یاد دهی ویادگیری مد نظر است.

منابع

آمار ٬ فریال . طیبی ٬ اکرم . ) 1332 ( . مجله تکنولوژی آموزشی . شماره 5 . بهمن -
. 1332
احدیان ٬ محمد . ) 1334 ( . اصول مقدمات و تکنولوژی آموزشی . تهران : نشر و تبلیغ -
بشری .
احدیان ٬ محمد . محمدی ٬ داود . ) 1333 ( . مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی . -
تهران : انتشارات ققنوس .
اعتماد ٬ ایرج . ) 1333 ( . تکنولوژی آموزشی . تهران . -
امیر تیموری ٬ محمدحسن . ) 1330 ( . رسانه های آموزشی ٬ شناسایی ٬ انتخاب ٬ تولید و -
کاربرد . تهران : انتشارات ساسان .
[13]
ایوبیان . مرتضی . ) 1331 (. نقش هوش مصنوعی و نرم افزارهای آموزشی در یادگیری -
. ریاضی . به نقل از رشد آموزشی ریاضی . شماره 32
پارسا ٬ محمد . ) 1336 ( . روانشناسی تربیتی . تهران : نشر سخن . -
جویس . بروس ٬ ویل ٬ مارشا . ) 1334 ( . الگوی تدریس 2004 . ترجمه محمدرضا -
بهرنگی . تهران : انتشارات کمال تربیت .
ذوفن ٬ شهناز . لطفی پور ٬ خسرو . ) 1333 ( . رسانه های آموزشی برای کلاس درس .
تهران : شرکت چاپ و نشر تهران .
رئوف ٬ علی . ) 1333 ( . درسمایه تکنولوژی آموزشی. تهران : انتشارات مدرسه . -
رئوف ٬ علی . ) 1336 ( . آموزش سه عنصر اصلی دارد . مجله رشد تکنولوژی -
- . آموزشی . شماره 1 . مهر 1336 1333
دیویس . ) 1333 ( . مدیریت یادگیری . ترجمه نوروزی . -
ساوجی ٬ محمدحسن . ) 1335 ( . یادگیری و آموزش مبتنی بر کامپیوتر . مجله تکنولوژی -
- . آموزشی . آذر 35

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :